Privacyverklaring  


Intraco Installatietechniek, gevestigd aan De Ruyterstraat 10, 2266 KT Leidschendam, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.intraco-nl.nl, De Ruyterstraat 10, 2266 KT Leidschendam, tel.nr: 070-3833869, R A. Correljé is de functionaris

gegevensbescherming van Intraco Installatietechniek. Hij is te bereiken via intraco-nl@xs4all.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken   

Intraco Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat

u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Banknummer  


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 

16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker

ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem

dan contact met ons op via intraco-nl@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intraco Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.  


Geautomatiseerde besluitvorming

Intraco Installatietechniek neem wel op basis va geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)

gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Intraco Installatietechniek) tussen zit.


Intraco Installatietechniek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Syntess Software

Microsoft Office 2007.  


Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Intraco Installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Intraco Installatietechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.    


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intraco Installatietechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om

uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

uw persoonsgegevens door Intraco Installatietechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

intraco-nl@xs4all.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met

het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.  


Intraco Installatietechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


Hoe wij persoonsgegevens beveiliging

Intraco Installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op

onze klantenservice of via intraco-nl@xs4all.nl


Intraco Installatietechniek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

- Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall

- SSL certificaat   

- Het up to date houden van software en andere systemen.

E-mailen
Bellen
Map
Info